Finnish Linux User Group FLUG ry
Suomen Linux-käyttäjien yhdistys

Säännöt

Finnish Linux User Group FLUG ry
PL 100
FIN-00012 FUJITSU
hallitus miuku flug.fi

10.10.2003

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

  Yhdistyksen nimi on Finnish Linux User Group FLUG ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi.

 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

  Yhdistyksen tarkoituksena on linux-käyttäjien ja linuxista kiinnostuneiden yhteistoiminnan lisääminen ja yhdyssiteenä toimiminen.

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää jäsenilleen matkoja, kokouksia ja illanviettoja, toimia yhteistyössä yhdistyksen toimintaa sivuavien kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen kanssa, avustaa asiasta kiinnostuneiden välillä tapahtuvaa tietojen vaihtoa sekä harjoittaa alaansa koskevaa julkaisutoimintaa.

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia, myyjäisiä, huvitilaisuuksia sekä muita vastaavia tilaisuuksia, vastaanottaa lahjoituksia, apurahoja ja testamentteja, Lisäksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja.

  Yhdistys voi omistaa ja hankkia toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 3. Jäsenet

  Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

  Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen- tai oikeushenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

  Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

  Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

  Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 5. Liittymis- ja jäsenmaksu

  Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

 6. Hallitus

  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään yksi ja enintään yhdeksän muuta jäsentä.

  Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

  Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 8. Tilikausi ja tilintarkastus

  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

 9. Yhdistyksen kokoukset

  Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joissa käsitellään 11. kohdan mukaiset asiat. Varsinaiset kokoukset on pidettävä tammi-maaliskuussa, kevätkokous, ja loka-joulukuussa, syyskokous.

  Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallituksesta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 ja enintään 35 vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululla sekä lähettämällä kokouskutsu sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet.

 11. Vuotuiset kokoukset

  Yhdistyksen syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat.

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
  8. Käsitellään muut asiat.

  Yhdistyksen kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat.

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvolliselle
  7. Käsitellään muut asiat.

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

  Yhdistyksen purkamiseen tai sääntöjen muuttamiseen tarvitaan, että kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään 14 päivää, kummassakin kolme neljäosaa (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa. Kokouskutsuissa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.